gebiedsmanager West/coördinator programmapijler Nationaal Programma Dordt West

gebiedsmanager West/coördinator programmapijler Nationaal Programma Dordt West Direct solliciteren

Met beide voeten stevig in de Dordtse klei leg jij verbinding tussen het sociale en fysieke domein. Kijkend vanuit een strategische blik, zorg jij er voor dat maatschappelijke opgaven worden gerealiseerd. Dit vraagt om een gebiedsmanager met talent voor verbinden en het organiseren van processen!

Waar kom je te werken?

In Dordrecht zetten we medewerkers in op hun talent. Dat maakt energie los, energie die we kunnen inzetten om de ambities van de stad waar te maken.

Wie zijn wij?

Wij zijn gemeente Dordrecht. Een organisatie die circa 1.500 medewerkers groot is. Een organisatie die in beweging is en kijkt naar wat de toekomst van ons vraagt. We voelen ons verbonden met de stad en zijn inwoners en kennen een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Wij zijn het cluster Wijken. Wij werken met bewoners, ondernemers, organisaties en instellingen aan een aantrekkelijke woon-, leef- en werkomgeving, kortom gebiedsgericht. Wat wij doen, doet ertoe en heeft impact. Leefbaarheid, veiligheid, economische ontwikkeling en sociale samenhang staan centraal. Initiatieven uit de samenleving worden waar mogelijk gestimuleerd en omarmd. Daar waar bewoners het zelf beter of effectiever kunnen uitvoeren, of er voordelen voor de buurt zijn wanneer zij het overnemen, is dit mogelijk. Het cluster Wijken richt zich op integrale dienstverlening voor initiatiefnemers door intensieve samenwerking met alle betrokken partijen.

Wij zijn het team Wijk-, Gebieds- en Accountmanagement. Gezamenlijk vormen de wijkmanagers, gebiedsmanagers sociaal, gebiedsmanagers fysiek, omgevingsmanagers en de accountmanagers van Dordt Onderneemt hét team dat buiten naar binnen brengt en vice versa.  

Als gebiedsmanager West werk je dus in een netwerkorganisatie in verschillende rollen en teams. Je bent onderdeel van het gebiedsteam West, het integrale programmabureau Nationaal Programma Dordt West én het vakteam Wijken. Je werkt intensief samen met andere gebiedsmanagers en wijkmanagers.

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag in en voor de 800 jaar oude stad Dordrecht die 120.000 inwoners groot is en bruist! In het bijzonder voor het gebied West bestaande uit de wijken Oud en Nieuw Krispijn, Wielwijk en Crabbehof (ca. 30.000 inwoners).
 

Als gebiedsmanager ben je verantwoordelijk voor de verbinding en integraliteit in het gebied, zowel inhoudelijk als relationeel. In samenspraak met andere gebiedsmanagers, gericht op het sociale en fysieke domein, signaleer je algemene thema's voor de stad. Je legt daarbij de verbinding tussen de gebieden, het beleid en de maatschappelijke opgaven. Ook kun je (mede-)verantwoordelijk zijn voor gebiedsoverstijgende thema's en processen, al naar gelang de maatschappelijke, organisatorische of politieke behoefte. Je organiseert de mensen en middelen en in een goed proces kom je in samenspel met externe partijen en het bestuur tot besluitvorming. Je treedt op als sparringpartner voor de wijkmanagers in het gebied en je ondersteunt hen bij politiek gevoelige thema's.

Kortom, je levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en maatschappelijke ontwikkeling van het gebied West en de stad. Je gaat de uitdaging aan met integrale gebiedsopgaven in een complex krachtenveld.

Nationaal Programma Dordt West
Als gebiedsmanager West heb je een belangrijke rol binnen het Nationaal Programma Dordt West (NPDW). Dit programma is onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) waarbij de inzet is gericht op het op orde krijgen van leefbaarheid en veiligheid en de bewoners perspectief te bieden. Het NPDW kent 5 programmapijlers:

 • Wonen en fysieke leefomgeving
 • Gezond en samen leven
 • Leren en ontwikkelen
 • Arbeidsmarkt en bestaanszekerheid
 • Leefbaar en veilig


Jij bent coördinator voor de pijler 'Wonen en fysieke leefomgeving' en tevens secretaris van de stuurgroep Wonen en fysieke leefomgeving (publiek-private stuurgroep binnen het programma NPDW).

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor het creëren van samenhang en het waarborgen van de inhoudelijke volledigheid van de programmapijler door middel van activiteiten en projecten.
Je zorgt met betrokken partners voor een concrete vertaling, de voortgang en samenhang van de activiteiten (systeemdoorbraken, innovaties en samenwerkingen). Daarnaast zorg je onderlinge verbinding met andere programmapijlers en zoek je daarbij de gezamenlijke versterkingsmogelijkheden. Je stemt de grote lijnen af met de programmamanager die het totale programma overziet en bewaakt. Actieve betrokkenheid van partners wordt door jou gestimuleerd, waarbij je aandacht hebt voor de participatie van bewoners en communicatie vanuit de activiteiten naar de bewoners toe.


Je coördineert en realiseert activiteiten binnen jouw programmapijler in samenwerking met partners. Hierbij draag je zorg voor aansluiting op de monitor en bouw je aan een kennisnetwerk. Je stippelt strategische lijnen uit, bewaakt de voortgang en regelt randvoorwaarden met partners. Ook stem je de strategie af en zorg je voor uitvoering van de plannen op wijkniveau, waarbij je integriteit met andere thema's waarborgt. Je monitort de effectiviteit van interventies voor bewoners en past indien nodig bij.

Wat neem je mee?

Het belangrijkste is dat je vooral jezelf meeneemt. Een betrokken, gedreven en besluitvaardige persoonlijkheid die graag samen met collega's en andere betrokkenen verantwoordelijkheid neemt en impact wenst te maken in het gebied. Je bent breed geïnteresseerd en verbindt het sociaal, fysiek en economisch domein tot integraliteit. Hierbij heb je oog voor maatwerk. Je volgt maatschappelijke veranderingen en politieke belangen waarbij je bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit je hierbij helpen. Je bent bekend met het sociaal domein of hebt er minimaal affiniteit mee.
Bij de invulling van deze functie ligt de nadruk echter op kennis en competenties ten behoeve van de rol van coördinator programmapijler ‘Wonen en fysieke leefomgeving’:

 • Je hebt kennis van en/of aantoonbare affiniteit met het fysieke domein en de woonopgave;
 • Je ziet de meerwaarde van wijk- en gebiedsgericht werken en hebt een goed beeld van programmamanagement;
 • Je beschikt over stevige projectleidersvaardigheden en bent proactief, goed in organiseren en structureren, toont leiderschap, neemt initiatief, ziet wat er moet gebeuren en handelt daarnaar;
 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
 • Je kunt je goed inleven in maatschappelijke verhoudingen en bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen;
 • Je kunt op alle niveaus van operationeel, tactisch en strategisch denken en handelen, bent in staat om samenhang aan te brengen tussen verschillende belangen en behoudt makkelijk overzicht binnen een complexe netwerkomgeving;
 • Je hebt een brede blik en weet inhoud met de andere programmapijlers te versterken.
 • Je hebt ervaring met de thema's binnen de programmapijler (woningbouwopgave en verduurzaming) en bent bekend met het netwerk;
 • Je kent de wijken in Dordt West en spreekt de taal van de bewoners. Je weet te verbinden en in contact te treden. Je hebt geen afwachtende houding en weet ook pijnpunten te benoemen;
 • Je hebt stevige adviesvaardigheden in zowel gesprekken als op schrift;
 • Je durft tegen de stroom in te gaan om vernieuwing te brengen, maar staat open voor andere invloeden.
 • Je bent daadkrachtig en hebt een lange adem als het gaat om beweging te realiseren.
Wat bieden we jou?

Het salaris is afhankelijk van je opleiding waarbij je wordt ingeschaald in schaal 12 (maximaal € 6.777,- bij een volledige werkweek van 36 uur, gemeente CAO)

Naast een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren, kun je rekenen op:

 • Opleidingsmogelijkheden om te blijven groeien in je vak;
 • Een laptop en telefoon;
 • Een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je brutosalaris. Dit budget mag je bijvoorbeeld inzetten voor:
  • extra verlofdagen
  • een fietsregeling
  • het inkopen van extra pensioen
  • een bijdrage aan sportgerelateerde zaken
 • Flexibel werken op meerdere plekken in de wijk, het stadskantoor en de mogelijkheid om thuis te werken;
 • Woon-werk reiskostenvergoeding. Reis je met het openbaar vervoer? Dan krijg je deze kosten 100% vergoed;
 • Ouderschapsverlof;
 • Pensioenregeling bij ABP;
 • Collectieve premiekorting bij zorgverzekeraar IZA, Menzis of CZ;
 • Een werkgeversbijdrage voor tegemoetkoming in de zorgverzekering.
Solliciteren of meer weten?

Je kunt direct online solliciteren. Voor vragen of meer informatie mag je contact opnemen met Lian Falkenburg (teamleider Wijk-, gebieds- en accountmanagement  via 06 41687830) en/of met Mirjam Vermaat (programmamanager Nationaal Programma Dordt West via 06 23 47 09 00). Voor vragen over de sollicitatieprocedure mag je contact opnemen met het team Recruitment via 078 – 770 8030.

Over Dordrecht

Over Dordrecht

Dordrecht is omringd door water, maar dat heeft ons nooit gehinderd. Wij gaan uit van mogelijkheden en niet van beperkingen. Ruimte is in Dordrecht daarom een bijzonder woord. Wij geven jou een podium voor persoonlijke ontwikkeling, eigen inbreng en ambities. Als je deze ruimte pakt gaat er een wereld voor je open. Voor jezelf en voor de stad.

Dordrecht heeft een mooie historie als stad, en wij willen de verbinding maken met de toekomst. Deze verbinding tussen historie en vernieuwing leidt telkens weer tot nieuwe kansen en nieuwe perspectieven. Die perspectieven moet je kunnen zien. Van ons krijg je ruimte en verantwoordelijk om de perspectieven te verbinden met onze ambities. Concreet betekent dit zie je kansen, verzilver ze.
Werken bij Gemeente Dordrecht